Results 2022

13 February 2022 A Team B Team Ladies
Bristol v Cornwall 29-15 20-24 18-26
Dorset v Somerset 13-31 18-26 Bye
Devon Bye
20 March 2022 A Team B Team Ladies
Bristol Bye
Cornwall v Somerset 26-18 32-12 17-27
Devon v Dorset 32-12 30-14 Bye
10 April 2022 A Team B Team Ladies
Dorset v Bristol 14-30 17-27 Bye
Somerset v Devon 24-20 21-23 25-19
Cornwall Bye
15 May 2022 A Team B Team Ladies
Devon v Bristol 19-25 29-15 32-12
Cornwall v Dorset 30-14 35-9 Bye
Somerset Bye
12 June 2022 A Team B Team Ladies
Bristol v Somerset 23-21 23-21 13-31
Cornwall v Devon 23-21 23-21 18-26
Dorset Bye
10 July 2022 A Team B Team Ladies
Cornwall v Bristol 20-24 35-9
Somerset v Dorset 39-5 26-18 Bye
Devon Bye
14 August 2022 A Team B Team Ladies
Bristol Bye
Somerset v Cornwall 18-26 17-27 26-18
Dorset v Devon 16-28 13-31 Bye
11 September 2022 A Team B Team Ladies
Bristol v Dorset 33-11 27-17 Bye
Devon v Somerset 23-21 21-23 17-27
Cornwall Bye
2 October 2022 A Team B Team Ladies
Bristol v Devon 20-24 22-22 14-30
Dorset v Cornwall 12-32 13-31 Bye
Somerset Bye
6 November 2022 A Team B Team Ladies
Somerset v Bristol 18-26 19-25 35-9
Devon v Cornwall 17-27 22-22 30-14
Dorset Bye