Results 2016

28 February 2016 A Team B Team Ladies
Devon v Bristol 25-19 26-18 33-11
Somerset v Cornwall 23-21 21-23 26-18
Isle of Wight v Dorset 22-22 17-27 14-30
13 March 2016 A Team B Team Ladies
Bristol v Isle of Wight 26-18 31-13 28-16
Cornwall v Devon 19-25 25-19 15-29
Dorset v Somerset 21-23 20-24 13-31
10 April 2016 A Team B Team Ladies
Dorset v Bristol 23-21 17-27 28-16
Isle of Wight v Cornwall 16-28 11-33 14-30
Somerset v Devon 21-23 20-24 17-27
22 May 2016 A Team B Team Ladies
Bristol v Cornwall 19-25 17-27 20-24
Somerset v Isle of Wight 22-22 24-20 31-13
Devon v Dorset 19-25 28-16 25-19
12 June 2016 A Team B Team Ladies
Bristol v Somerset 25-19 24-20 18-26
Cornwall v Dorset 24-20 30-14 23-0
Devon v Isle of Wight 35-9 32-12 26-18
10 July 2016 A Team B Team Ladies
Bristol v Devon 20-24 20-24 19-25
Cornwall v Somerset 18-26 25-19 17-27
Dorset v Isle of Wight 27-17 28-16 27-17
14 August 2016 A Team B Team Ladies
Isle of Wight v Bristol 20-24 19-25 16-27
Devon v Cornwall 25-19 26-18 29-15
Somerset v Dorset 26-18 23-21 26-18
11 September 2016 A Team B Team Ladies
Bristol v Dorset 31-13 26-18 20-24
Cornwall v Isle of Wight 26-18 31-13 35-9
Devon v Somerset 18-26 24-20 19-25
16 October 2016 A Team B Team Ladies
Cornwall v Bristol 22-22 27-17 25-19
Isle of Wight v Somerset 22-22 16-28 13-31
Dorset v Devon 25-19 13-31 13-31
6 November 2016 A Team B Team Ladies
Somerset v Bristol 20-24 24-20 27-17
Dorset v Cornwall 14-30 11-33 25-19
Isle of Wight v Devon 24-20 8-36 14-30